Тел: +359 896 322 622; +359 889 016 894; 02/465 11 20
Е-мейл: office@elpida.bg

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР „ЕЛПИДА” ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ”

I. Общи положения

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Езиков център „Елпида” /изпълнител/ и потребителите на услугата „Организиране и провеждане на езикови курсове” /курсисти/, наричана по-долу „услугата”.
 2. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Езиков център „Елпида”, за което Центърът информира потребителите, като публикува на страницата си в интернет изменените Общи условия, в срок не по-кратък от 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила.
 3. Езиков център „Елпида” осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия, на своята интернет страница, с адрес: www.elpida.bg.

II. Запазване на място и записване на курс в Езиков център „Елпида”

 1. Място в група се запазва, след заплащане на капаро в размер на 50 лева и се пази до началото на курса.
 2. Услугата /обучение по съответен език/ се осигурява от Езиков център „Елпида”, въз основа на постигнато писмено споразумение между потребителите на услугата и изпълнителя и, след заплащане от страна на курсиста на пълния размер на цената за провеждане на съответния езиков курс.
 • В случай на разсрочено плащане, се подписва писмено споразумение между двете страни, което съдържа основните елементи от договора за услуга и крайния срок за издължаване на неплатения остатък от цената на курса.
 1. Ако до датата, обявена за начало на курса, не се съберат повече от трима желаещи, Езиков център „Елпида” си запазва правото да отложи започването на курса с максимум три седмици и, ако за този период на „изчакване” не се сформира група с повече от трима души, Езиков център „Елпида” отменя обявения курс и предлага алтернативни варианти за обучение на записалите се вече курсисти (намаляване на общия брой часове с 35%). В случай на несъгласие от страна на курсиста, се връща пълният размер на заплатената сума.

 

ІІІ. Права и задължения на страните по договора за услуга

 1. Езиков център „Елпида” се задължава:
 • Да осигури необходимите условия за нормално и редовно провеждане на семинарните занятия по графика, обявен в интернет-страницата www.elpida.bg или индивидуално уговорен между страните.
 • В случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност Изпълнителят да изпълни това свое задължение /болест, лични проблеми на учител и др./, курсистите следва да бъдат уведомени и броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове, без заплащане.
 • При наличие на основателна причина, Езиков център „Елпида” си запазва правото да прави промени в графика на провеждане на семинарните занятия.
 1. Курсистите редовно присъстват на семинарните занятия.
 • Пропуснат от страна на курсист-участник в групово обучение учебен час се губи.
 • При индивидуално обучение, отмяна на предварително уговорения час може да стане, минимум два часа преди началото на учебния час, в противен случай, то се счита за редовно проведено и се заплаща.
 • За да се осигурят максимално добри условия за протичане на учебния процес, курсистите са длъжни своевременно да сигнализират на администрацията на Езиков център „Елпида” за всяка нередност, констатирана от тях.

 

ІV. Такси и Начини на плащане

Таксите, обявени в сайта www.еlpida.bg са с ДДС и включват:

 • провеждане на учебните занятия с броя часове, обявени на сайта www.еlpida.bg ,по график, посочен в предварителната програма на курса;
 • проверка и оценка на текущите и на финалния тестове;
 • еднократно издаване на сертификат, при завършване на нивото.

Таксите се заплащат в брой, в офис на Езиков център „Елпида”, или по банков път:

Банка: ЦКБ АД

IBAN: BG………..

BIC CODE: …………

Tитуляр: ЕЛПИДА 13 ООД

В платежното нареждане трябва да се укаже езикът, нивото и датата на курса, за който се прави плащане. Сканирано копие на платежния документ с подпис и печат на банката, трябва да се изпрати на e-mail адрес: www.office@elpida.bg. Езиков център „Елпида” си запазва правото едностранно да прави промени в таксите за следващи курсове, но не и за настоящия.

 

 1. Предсрочно прекратяване
 2. Ако изявлението на курсист за отказ от ползване на услугите на Езиков център „Елпида” е направено през първата седмица от началото на курса, платената от курсиста сума се възстановява в размер на 50% от заплатената сума, като се приспада административна такса в размер на 50 лева и стойността на проведените до момента учебни занятия.
 3. Ако вината за прекратяване ползването на услугата доказано е в Изпълнителя, платената от курсиста сума се възстановява в пълен размер, без да се удържа административна такса.
 4. В случай на отказали се курсисти, ако броят на учащите в една група спадне под четири души, Изпълнителят си запазва правото да намали броя на учебните часове на групата. Това става само и единствено със съгласието на всички записали се курсисти за съответната група, в противен случай им се възстановява цялата сума, депозирана за курса.

 

VІ. Защита на личните данни

Езиков център „Елпида” е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. При подписване на споразумението за предоставяне на услугата, курсистите се съгласяват личните им данни да бъдат използвани и съхранявани, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

 

Общи условия